نمونه کار های لوستر آلمینیومی

نمونه کار های لوستر آلمینیومی

لوستر آلومینیومی دوگل درشت فلاور 6 شاخه

لوستر آلومینیومی فلاور

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________

لوستر آلومینیومی دوگل ریز سه طوقه 8 شاخه

لوستر آلومینیومی 8 شاخه

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________

لوستر دو گل درشت دو طبقه 36 شعله

لوستر 6 شاخه

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________

لوستر آلومینیومی دو‌گل درشت 6 شاخه

لوستر آلومینیومی 6 شاخه

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________

لوستر دوگل ریز سه طوقه شاه عباسی با شید انگلیسی

لوستر با شید انگلیسی

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________

لوستر آلومینیومی 4 شاخه

لوستر آلومینیومی

                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر  ...

___________________________________________________________________________________________________________